Historie jihlavské obce  


Historie Starokatolické farnosti v Jihlavě:

  • Historie jihlavské obce· Společenství starokatolíků se v krajské Jihlavě scházelo původně v kostele sv. Pavla, Dvořákova ul., Českobratrské evangelické církve od 1. neděle adventní roku 2003. Farní obec vznikla ve městě, kde starokatolictví nemá historickou tradici. Alespoň jsme při zakládání farnosti nenarazili na kořeny starokatolictví. Nedělní bohoslužby se pravidelně konají v 10:45 hodin. Farní obec má přibližně 60 zaevidovaných stabilních členů, převážně mladých rodin s dětmi. Duchovní správa zahrnuje ještě další sympatizující věřící a členy farní obce z okolních měst a vesnic roztroušených nejen po Vysočině, nejvzdálenější rodina žije v Pardubicích, proto je nutno chápat duchovní správu v Jihlavě v územně širším slova smyslu. Jihlavská starokatolická obec byla 17. 11. 2004 zaregistrována Ministerstvem kultury ČR jako filiální obec farní obce Havlíčkův Brod a k 15. 11.2005 se stala samostatnou farní obcí.
  • Od 1. 11. 2007 se pravidelné bohoslužby ve Farní obci Starokatolické církve v Jihlavě konají v kostele Povýšení sv. Kříže (CČSH) v Křížové ulici. Farní obec uzavřela smlouvu o užívání kostela Povýšení sv. Kříže s Náboženskou obcí Církve československé husitské v Jihlavě ke dni 1. 1. 2008.
  • Slavnostní poutní bohoslužba na památku založení farní obce v Jihlavě byla v minulosti konána za účasti otce biskupa každoročně o Slavnosti Krista Krále.
  • Farní obec úzce spolupracuje s country kapelou Kostelecký Sešlák. Díky této spolupráci mohou proběhnout mše sv. pro děti v přírodě v country stylu. Jedna je pravidelně před koncem školního roku a druhá před začátkem adventní doby. 
  • Ekumenickou radost v pravém slova smyslu farní obec prožívá s Náboženskou obcí CČHC v Jihlavě, kdy se snažíme společně prožít důležité dny liturgického roku.
  • Farní obec v Jihlavě je finančně soběstačná. Církevní restituce se nás vůbec nedotkly. Nic jsme neměli a nic nedostali. Na všechny aktivity a potřeby se od začátku našeho působení musíme složit my, kteří s touto farností žijeme. Díky patří také podnikatelským subjektům, kteří jsou uvedeni na našich www stránkách a podporují život farní obce.
  • Farář Martin Maxmilián Čapka po střední škole vystudoval Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci obor Teologie. Kněžskou formaci absolvoval od roku 1994 v Teologickém konviktu v Litoměřicích,  v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci a v Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele - Redemptoristů. Jáhenské svěcení přijal ve Starokatolické církvi v roce 2003 a kněžské svěcení v roce 2005. Je ženatý a se svou manželkou Miroslavou mají tři děti. Farář vždy pracoval a pracuje v civilním zaměstnání (po absolvování CVS pracoval jako publicista, na různých pozicích státního úřadu a posledních osm let pracuje jako ředitel státního úřadu)  a službu ve farnosti vykonává ve svém volném čase a po práci.  
  • Ve Farní obci v Jihlavě vládne duch přátelství a pomoci mezi věřícími a s velikou radostí v srdci se scházíme ke společným bohoslužbám s vědomím, že nejsme sami a Bůh je uprostřed nás. Dokážeme jeden druhého najít i ve všedním dni a myslíme, že to dnes není málo.